Pravidla a etika publikování

Publikační etika časopisu Historia scholastica vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org.

Povinnosti autorů

 • Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na redakci časopisu, případně příspěvek nepublikovat.
 • Identický či téměř identický text nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
 • Autoři se musí řídit pokyny pro autory a dodržovat stanovenou citační normu.
 • Zasláním příspěvků k recenznímu posouzení autoři automaticky prohlašují, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní. Jestliže autor použil práci a/nebo formulace jiných autorů, musí je řádně citovat.
 • Jestliže autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve svém již otištěném článku, je povinen ihned uvědomit redakci a spolupracovat s redaktorem na stažení či opravě článku.

Povinnosti recenzentů

 • Pokud se recenzent necítí být kvalifikovaný pro posuzování rukopisu nebo ví, že ho nemůže posoudit bezodkladně, uvědomí redakci a do recenzního řízení nevstoupí.
 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.
 • Recenzent má povinnost své názory jasně argumentovat.
 • Každý rukopis je považován za důvěrný dokument a nesmí být bez souhlasu autora nikomu poskytnut a s nikým diskutován.
 • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.
 • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;
  • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
  • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu. Recenzent by měl redakci upozornit na jakoukoli podstatnou podobnost či překryv rukopisu s jinou publikovanou prací, kterých si je vědom.

Povinnosti redakce

 • Redakce musí zajistit, aby všechny příspěvky byly anonymně posouzeny externími recenzenty.
 • Redakce je odpovědna za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.
 • Redakce zachovává objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, tzn. v procesu rozhodování je povinna vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, kterými jsou:
  • odborná úroveň a význam daného příspěvku;
  • soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.
  • Redakce vynaloží veškeré úsilí k zachování nestrannosti recenzního řízení, aby nedošlo k odhalení identity autora rukopisu jeho recenzentům a naopak.
  • Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
  • S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

Povinnosti redakční rady

 • Redakční rada svou činností usiluje o neustálé zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu, v souladu s obecně respektovanou etikou je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.
  • Redakční rada má pravomoc vyjádřit se k recenznímu řízení v celém jeho průběhu.
  • Garantuje dodržování výše uvedených pravidel.
    
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024